اینــ فریـ ـاد سکوتـــ مـن استـــ ، شایـد هرگـ ـز آنـ ـرا نخوانـی ، ولـی بـرای دل خـ ـود مـی نویسمــ

نـمـایـش دانـه هـاے ریـز بـرفــــــ

بـه زیـر نـور زرد رنـگــــ چـ ـراغ کـوچـ ـه

و یـکــــ درخـ ـتــــ کـه آنـهـا را بـه هـمـنـشـیـنـے دعـوتــــ مـےکـنـد

و هـمـچـ ـنـان

بــا گـذشـــتــــ پـاسـے از شـبــــــ

مـن و خـ ـاطـراتـــ تــ ــــو

عـاشـقـانـه هـایـمـان را

بـرایـتــــ مے نـویـسـیـم

و تــ ـــو

پـلـکـــ هـاے خـ ـسـتــه اتـــــ را

روے هـم گــذاشـتــه اے!

انـدیـشـه ے مـن

کـنـار تــ ــو

سـر بـه روے شـانـه هـایـتــــ دارد !

تــ ــو آسـوده بـخـ ـوابــــ

مـا هـسـتـیـم هـنـوز

و از روے سـاعـتــــ

بـا چـ ـشـمـانے یـتـیـم نـدیـدنــتـــــ

ثـانـیـه هـا را

تـکـــ بـه تـکــــ

بـه امـیـد

صـبـح فـردا

و آمـدن دوبـاره اتــــــ

مےشـمـاریـم !

پ.ن:گر به دروغ هم بُود شیوه ی مهر ساز کن ، دیده ی عقل بسته ام کز تو خورم فریب را

پ.ن: جا مانده است ... چیزی ، جایی ... که هیچگاه دیگر ، هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد

پ.ن: از دفتر "دختری در مه" (91/12/17)

+ تـاريـخـــ سه شنبه بیست و نهم اسفند 1391ساعت 0:0 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

نــــه بـاران بـاریــد !

و نـــه در روز مـن و تــو ،

خـ ـدایـے بـه زمـیـن آمـده بــود

هـیـچ چـیـز بــه رویــا مـانـنـد نـبـود

نــه مـن بـیـش از حـ ـد زیـبـا بـودم

و نــه تــو خـ ـیلـے جـذابـــ

تــو تـنـهـا بـودی و مـن

تـنـهـا تــر

مـثـل هـمـه

و یـکــــ حـ ـادثـه

در یـکـــ لـحـظـه

بـیـن چـشـم هـاے مـن و

چـشـم هـایـتـــ

حـادثـه اے کــه بـعـد از مـاه هـا

هـنـوز هـم

در بـنـد بـنـد روزنـامـه هـای قـلـبـم

بـا عـنـوانـے پـر رنـگـــ حـکــــ شـده اسـتــــ

.

.

.

و از آن روز بـه بـعـد

هـمـه چـیـز

بـــه رنـــگـــــ عـسـل چـ ـشـم هـایـتـــــ

تـغـیـیـر یـافـتــــ

و هـیـچـگـاه رنـگـــ خـ ـود بـاز نـیـافـتــــ !

پ.ن: صدا میکنم تو را .. این "جان" که میگویی ... جانم را می گیرد ..

پ.ن: همسنگرمی ... چه کنارم باشی .... چه دور ... چه صد قدمی

پ.ن: از دفتر "دختری در مه"

+ تـاريـخـــ دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391ساعت 23:49 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

قطره قطره صبرم

به دریا مےماند

در پس این انتظار

لعنتی ، تمام نمےشود

راه پیش و پس را هم نمے دانم

تنها مےدانم

پشت پرده اشکهایم شاید

تو نیز

در انتظار باشے

شاید

پ.ن: یادم هست هنوز هم همین حوالی یک نگاه دلم را لرزاند

پ.ن: شاید باید ... سیگاری بر لب گرفت و رفت ...

پ.ن: از دفتر "دختری در مه "

+ تـاريـخـــ یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391ساعت 23:56 نـوشـتـ ـه ے tiNa |


جـ ـمـعـه اے دلـگـیـر اسـتــــ

و هـمـیـنـطـور دل مــن دلـتـنـگـــ اسـتـــ

غـروبـــ اسـتـــ و هـوا بـارانـے سـتــــ

آرے ، او هـم انـگــار غـمـگـیـن اسـتـــــ

چـ ـنـد روزیـسـتــــ کـه آغـاز شـده

فـصـل بـرگـهـاے زرد

فـصـل شـبـهـاے سـرد

مــن و مــن تـنـهـایـیـم

زیـر آسـمـانـے دلـگـیـر

بـغـض مــن آرام اسـتـــ

در گـلـو پـیـچـ ـیـده

آسـمـان هـم انـگـار

خـ ـود را لـای ابـرهـاے غـمـگـیـن

پـیـچـ ـیـده

امـشـبـــ انـگـار مــن

تـه مـانـدهے امـیـدم را هـم

از دسـتـــ دادم

امـشـبـــ خـ ـاطـره هـایـم را بـه دسـتــــ بـاد دادم

بـاران آرام آرام

بـر سـرم بـاریـد و

بـغـض نـشـکـسـتـهے مــن سـر بـاز کـرد

خـ ـیـس شـد تـن سـنـگـفـرش هــا

بــه دسـتـــ بــاران و گـریـهے چـ ـشـمـانــم

فـردا صـبـح روزی دگــر اسـتــــ

بــاز هــم خـ ـورشـیـد ، مـے آیـد

امــا

امـشـبـــ ایـن فـصـل سـرد

ربــود تــه مـانـدهے امـیـد بــه فـردای مــرا

و حـ ـال مــن و مــن تـنـهـایـیـم

بـیـن بـرگـهـاے زرد

بـیـن شـبـهـاے سـرد

پ.ن: فقط غروب جمعه دلگیر نیست ... کافیست ... دلت گیر باشد...

پ.ن: اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من .... دل من داند و من دانم و تنها دل من

پ.ن:از این پست به بعد همه دلنوشته از دفتر  "دختری در مه"

+ تـاريـخـــ یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391ساعت 23:39 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

تـ ـو نـیـز هـمـانـنـد دیـگـران

بـودی و مـن

چـ ـه بـیـهـوده تـ ـو را بـزرگـتـریـن آرزویـم مـی پـنـداشـتـم

تـ ـو غـرور را بـهـانـه کـردی و

مـن صـبـر را

از ابـتـدا

"مـنِِ" قـصـه ی مـا

"بـی تـ ـو" تـعـریـفـــ شـده بـود

غـرور پـایـانـی نـدارد

امـا

صـبـر چـ ـرا ....

روز پـشـیـمـانـی اتـــ

بـسـیـار نـزدیـکـــ اسـتـــ

و مـن بـا ایـنـکـه

فـارغ از عـشـق نـگـشـتـه ام

بـ ـه تـ ـوی قـصـه ی دوسـتـــ داشـتـنـی ام مـی گـویـم :

عـشـق مـن ، خـ ـدا نـگـهـدار

                      مـن دیـگـر کـم آوردم ....

پ.ن : هیچگاه گمان نمی کردم اینگئنه تمام شود ... اما شد ....

پ.ن : تو مرا روزی سپردی به دست خدا ، که دست هایمان برای آخرین بار جدا شدند ... چه دیر فهمیدم خداحافظی ات را ... خداحافظی دیر مرا ببخش !


+ پـــــــــایــــــــــــانــــــــــ ..... ( آخرین شعر از دفتر فریاد سکوت ) 12/6/91+ تـاريـخـــ سه شنبه چهارم مهر 1391ساعت 22:59 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

آهـاے

تـ ـو اے عـشـق

بـ ـه ظـاهـر

از دسـتـــ رفـتـه ام

آهـاے

مـ ـرا بـنـگـر و بـعـد

پـکـــ بـدے را بـ ـه سـیـگـارتـــ ... بـزن

تـ ـو خـ ـوابـے یـا بـیـدار ؟

ایـن مـنـم

کـ ـه بـ ـه تـ ـو مـیـنـگـرم

بـرگـرد و بـیـا

نـگـرانـم

نـکـنـد دیـر شـود آمـدنـتـــ 

و دیـگـر نـبـاشـم مـن

آنـگـه کـ ـه تـ ـو مـی آیـی و

بـاز هـم پـکـــ هـای سـیـگـارتـــ 

پـشـتـــ سـر هـم

دود کـنـد عـشـقـتـــ را .

پ.ن : هیچوقت واسه نگه داشتن کسی که تفاوتت رو با بقیه نمی فهمه تلاش نکن

پ.ن : یا راهی خواهم یافت .... یا راهی خواهم ساخت

+ تـاريـخـــ سه شنبه چهارم مهر 1391ساعت 22:42 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

دیـگـر ...

هـمـیـنـــ چـ ـنـد سـطـر شـعـرے کـه بـراے تـو مےگـویـمـــ را

بـا دفـتـر و مـدادے سـیـاه

بـه داشـتـنـتـــ تـرجـ ـیـحـــ دادمـــ

زیـرا

آنـکـه آسـانـــ بـگـذرد از عـشـقـــ و

زیـر پـرده اے از غـرور

بـراے کـار هـاے بـیـهوده اشـــ دلـیـلـــ بـتـراشـد

لـیـاقـتـــ عـشـقـــ مـنـــ را

نـخـ ـواهـد داشـتـــ

امـا لـیـاقـتـــ عـشـقـــ هـاے خـ ـیـابـانــے را

دارد !

تـو تـنـهـا نـمـانـدے و نـمـےمـانـے

امـا مـنـــ تـنـهـا بـودنـــ را

بـا هـمـیـنـــ چـ ـنـد سـطـر شـعـر و دفـتـر و مـداد 

و دلــے شـکـسـتـه

بـه صـ ـد عـاشـقـــ بــےلـیـاقـتـــ

تـرجـ ـیـحـــ مــےدهـمـــ

هـمـانـ طـور کـ ـه تـو

یـکـــ تـازه وارد را بـه عـشـقـتـــ تـرجـ ـیـحـــ دادے ...


پ.ن : آهای رفیق ، خواستم بگم ... این روزاییی که تو به اون رسیدی ... مال من بود !

پ.ن : انتقام کار من نیست ... رهایت میکنم ... همین برایت بس است !+ تـاريـخـــ پنجشنبه دوم شهریور 1391ساعت 11:41 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

بـودمـــ !

دیـدمـــ بـا دیـگـرے شـادتـرے

رفـتـمـــ

دیـگـر نـمےخـ ـواهـمـــ

جـ ـسـتـ و جـ ـویـتـــ کـنـم

هـمـانـــ قـدر کـه یـافـتـمـتــــ کـافـیـسـتـــ

تـ ـو ....

بـرو بـا هـمـانـــ هـایـے کـه

تـظـاهـر بـه بـودنـــ مـےکـنـنـد ....

مـیـدانـے

تـنـهـایـے کـجـ ـایـشـــ درد دارد ؟

بـدبـخـ ـتـــ !

انـکـارشـــ ...

پ.ن : دیگر سراغ بعضی انسانها نباید رفت ...

پ.ن : نا اميد نيستم ، از امید بگویم ، آنچه هست ياس مطلق نيست ... عاقبت يک کليد به قفل زنگار گرفته ما نيز مي خورد

+ اگر کسی سایت خوب برای دانلود رمان های کمیاب و خارجی میشناسه تو CoMmEnTs بگه لطفا

+ تـاريـخـــ پنجشنبه دوازدهم مرداد 1391ساعت 14:36 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

آغـوشـــ گـرمـتـــ

مـرا چـ ـه بےرحـ ـمـانـه مـےکـشـانـد

و مـنـــ حـ ـتـے نـمـےتـوانـمـــ

گـامـــ از گـامـــ بـردارمـــ

گـمـــ کـرده ے پـیـدا شـده امـــ

صـبـوربـاشـــ

مـنـــ هـنـوز

پـے در پـے این فـاصـلـه هـا

تـ ـو را مـے جـ ـویـمـــ

پ.ن : به سلامتی اونیکه تو خیالمونه ... ولی بی خیالمونه !

پ.ن : دلتنگی همیشه از ندیدن نیست ... لحظه های بی خبری پر از دلتنگیست

+ تـاريـخـــ چهارشنبه بیست و هشتم تیر 1391ساعت 18:49 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

پـیـداتـــ مےکـنـمـــ

حـ ـرفـمـو مےزنـمـــ بـهـتـــ

بـسـه دیـگـه

هـر چـ ـی سـکـوتـــ شـد

بـیـنـــ مـ ـنـــ و تـ ـو

بـسـه دیـگـه

ایـنـهـمـه فـاصـلـه هـا

پ.ن : تنها می شویم ، گره کوری ست نگاهمان درهم ...

پ.ن : گرگ و میش چشمانت هوایی میکند آدم را ... !

 

+ تـاريـخـــ پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391ساعت 3:32 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

آسـمـانـتـــ آبـے

مـ ـنـــ کـنـارے دلـتـنـگـــ

هـیچـــ نـمےپـرسـے تـ ـو از ایـنـــ دلــِ تـنـگـــ

تـ ـو در آغـ ـوشـــ کـسـے

مـ ـنـــ کـنـارے دلـتـنـگـــ

تـ ـو نـجـوا مـےکـنـے آرامـــ در گـوشـهـایـشـــ

مـنـــ دگـر خـ ـواهـمـــ مـ ـرد

در ایـنـــ تـنـهـایـے

و تـ ـو آرامـے و آسـمـانـتـــ آبـےسـتـــ

تـنـهـا مےگـویـمـــ

مـراقـبـــ دلـتـــ بـاشـــ

شـایـد روزے آیـد کـ ـه در آنـــ

هـمچـ ـو مـنــ

تـ ـو بـاشـے در کـنـارے دلـتـنـگـــ

مـنـــ نـخـ ـواهـمـــ ایـنـــ را !

پ.ن : روزی میرسد که دلت برای هیچکس به اندازه ی من تنگ نخواهد شد ...

پ.ن :میدانم روزی که نباشم ، هیچکس تکرار من نخواهد شد ...

 

+ تـاريـخـــ دوشنبه نوزدهم تیر 1391ساعت 2:41 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

بـاز هـمـــ آمـدمـــ و تـ ـو نـبـودے

آنـگـه کـ ـه تـ ـو مـے آیـے را بـا هـیـچـــ  چـ ـیـز عـوضـــ نـمـےکـنـمـــ

و آیـا دیـگـر تـ ـرا نـخـ ـواهـمـــ دیـد ؟

آیـا تـ ـو را تـا زمـهـریـرے دیـگـر  مـلـاقـاتـــ نـخـ ـواهـمـــ کـرد ؟

آه ...

تـ ـو کـجـ ـایـے ؟ کـ ـه ایـنـگـونـه

سـرگـردانــ اسـتـــ نـگـاهـمـــ بـسـویـتـــ ...

بـارانـــ کـ ـه مـےبـارد ، هـمـه چـ ـیـز تـازه مـے شـود

حـ ـتـے داغـــ نـبـودنـــ تـ ـو ...

پ.ن : دل من در سبدی عشق  به نیل تو سپرد ، نگهش دار به موسی شدنش می ارزد

پ.ن : از  من نپرس که هر چه می کشم از "من" است ... !

+ تـاريـخـــ سه شنبه سیزدهم تیر 1391ساعت 13:48 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

بـرایـمـــ هـمـچـ ـونـــ آرزویـے شـده اے دسـتـــ نـیـافـتـنـے

کـ ـه هـر لـحـ ـظـه از آنـــ دورتـر مےشـومـــ

عـشـقـــ ایـنـگــونـه نـیـسـتـــ  ،  بـاور کـنـــ

اگـر مـرا دوسـتـــ دارے ، اگـر تـو را دوسـتـــ دارمـــ

فـاصـلـه چـ ـرا ؟

دلـمـــ چـ ـشـمـانـــ روشـنـتــ را مے خـ ـواهـد

دلـتـنـگـے امـــ را دیـگـر نـمـے تـوانـمـــ پـنـهـانـــ کـنـمـــ

و آیـا تـو نـیـز ایـنـقـدر

دلـتـنـگـے؟

پ.ن : دلت را جایی حوالی خدا ... چهار میخ کن ... تا با رفتن این و آن نرود !

پ.ن : میان رفتن و ماندن درنگ بیهوده است ... شتاب باید کرد ...

+ تـاريـخـــ چهارشنبه دهم خرداد 1391ساعت 12:51 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 بـهـار

اے فـصـلـے کـ ـه مـ ـنـــ بـا تـ ـو مـا شـد

اے فـصـلـــ  سـبـز خـ ـواهـشـــ مـ ـنــــ

سـلـامـتـــ مےدهـمـــ

اے زیـبـاتـریـنــــ یـاد چـ ـهـره ے یـار

سـلـامـــ

 بـهـار

اے فـصـلـے کـ ـه مـا بـا تـ ـو مـ ـنـــ شـد

فـصـلـــ خـ ـکـسـتـرے مـ ـنــــ

اے یـاد خـ ـاطراتـــ  تـلـخـــ و شـیـریـنـــ

سـلـامـتـــ مےدهـمـــ مـ ـنــــ

پ.ن : حال ما خوب است ... اما تو باور نکن !

پ.ن : دلتنگی واژه ای ایست که دلم این روزها فریاد می زند ...

 

+ تـاريـخـــ چهارشنبه دوم فروردین 1391ساعت 0:30 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

    

آسمـانــــ دلـمـــ عجیبـــ طـوفانـے ستـــ

چـ ـشمـــ هـایمـــ غـرقـــ اشکـــ ، دلـمـــ غـرقــ خـ ـونـــ ،

تـ ـو چـ ـه مـیدانـے

از دریایـے کـ ـهـ مـے جـ ـوشـد از درونـــ

بـراے بـودنـــ بـا تـ ـو ...

بـارـها شـدستـــ کـ ـهـ دلـتنگـــ شـده امـــ

کـار خـ ـدا سکـوتـــ و کـار مـنـــ اشـکـــ

و بـاز هـمـــ بـعـد تـ ـو تـنهـایـمـــ مـنـــ

ایـنـــ را از عـمـقـــ چـ ـشـمـهـایمـــ مـے شـود فـهمـیـد

ـهـر ثـانـیـهـ مـثلـــ یـکـــ آذرخـ ـشـــ

از خـ ـیـالـــ مـنـــ مـیـگـذرے

و ـهـر چـ ـهـ دارمـــ را بـا خـ ـود مے بـرے

عـشـقـــ مـنـــ رویـاے عـمـرمـــ لـحـ ـظـهـ ے دیـدار تـ ـوستـــ

بـے تـ ـو

قـشـنـگـــ تـرینـــ داستـانـــ زنـدگـ ـے امـــ نـا تـمـامـــ اسـتـــ

و ـهـنـوز بـعـد از آخـ ـریـنـــ جـ ـمـلـهـ اشـــ

سـهـ نـقـطـهـ خـ ـود نـمـایـ ـے مـ ـےکـنـد

و بـاز ـهـمـــ مـ ـےگـویـمـــ

تـ ـو را مـنـــ چـ ـشـمـــ در راهـمـــ

ـهـنـوز ـهـمـــ دیـر نـیـسـتـــ ، بـرگـ ـرد

.

.

.

قـطـعـا روزے صـدایـمـــ را خـ ـواهـ ـے شـنـیـد ...

روزے کـهـ نـهـ صـ ـدا اهـمـیـتـــ دارد نـهـ روز ...

پ.ن : چه غریبند دوستت دارم هایی که نوشته می شوند ولی خوانده نمی شوند

پ.ن : اگر میتوانستم مجازاتت کنم ، از تو می خواستم به اندازه ای که تو را دوست دارم مرا دوست

داشته باشی

+ تـاريـخـــ دوشنبه یکم اسفند 1390ساعت 13:23 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

آخرینــ دیـ ـدارمانــ

چـ ـیزیــ از پایانــ برگــ ـهاے ِ سبـ ـز نمانـ ـده بـ ـود

مـ ـنــ همـهـ ِ راز ـهاے ِ دلمــ را

در یکــ نـ ـگاه گنجـ ـاندمــ

امـ ـا تـ ـو ...

مـ ـن چـ ـشمــ ـهاے ِ زیـ ـبایتــ را دیگـ ـر ملاقاتــ نکـ ـردمــ

دلمــ بـ ـراے ِ صدایتــ پـ ـر مـ ـے زنـ ـد آسمانــ مـ ـنـــ

مـ ـنــ رفتمــ و تـ ـو نخـ ـواستـے کـ ـهـ بمانمـــ

و مـ ـنــ رفتمــ بـ ـسوے ِ تنهـ ـایـے ِ انتـ ـظار

امـ ـروز ، نـ ـمیدانمــ

کجـ ـایـے ، چـ ِـهـ میکـ ـنـے

امـ ـا هـ ـر کجـ ـاے ِ دنیـ ـا کـ ـهـ هستـے

خوبــ میدانمــ دلتــ اینجـ ـاستــ

و هـ ـر جـ ـاے ِ دنیـ ـا کـ ـهـ بـ ـاشمــ

میـ ـدانمــ

یادتــ آنجـ ـاستــ

و

چـ ِـهـ میـ ـکنند اینــ فاصلـ ـهـ ـها

پ.ن : دلم میگیره وقتے فکر میکنم ما غریبه ایم !

پ.ن : چشمانت را باز کن خیلے وقت است خیره به تو نشسته ام ...

+ تـاريـخـــ پنجشنبه دهم آذر 1390ساعت 14:34 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

پاییـ ـز آمـ ـد و

نیامـ ـدے هنـ ـوز

هـ ـر چـ ـند از روزی کـ ـه رفتـے

روزهـ ـایمــــ همـ ـه پائیزانـ ـد

امــ ـسال همــــ مےگـ ـذرد

آرے زمـ ـانــــ مـے گـ ـذرد

برگ ها مـے ریزنـ ـد

شاخه هـ ـا عـ ـریانــــ و

مـ ـن هنـ ـوز غرقــــ در رویاهـ ـا

یـ ـاد چـ ـشمانـــ تـ ـو را مـے بوسمـــ

نبـ ـودنتـــ در خاطرمــــ مـے پیچـ ـد

از درونـــ  مـے سوزمــــ

مثلــــ شمعـــ بـ ـراے پروانـ ـه اے مـے سوزمـــــ

کـ ـه دیـ ـریستــــ از اینــــ دیـ ـار پـ ـرکشیـ ـده استــــ !

 ♥

پ.ن : با من از عشق چیزے بگو  پیش تر از آنکه زخم هایم عمیق شوند !

پ.ن : آب را که پشتت پاچیدم ... کاش همهء رفته ها ، با آب ریخته بر مے گشتند !

+ تـاريـخـــ یکشنبه سوم مهر 1390ساعت 17:46 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

حـ ـالا کـ ـه نـ ـیستـے ...

چـ ـه سختــــ تـ ـرا تشنـ ـه امــــ

عجـ ـیبــــ دلمــــ بـ ـراے بـ ـودنتــــ تنگــــ شـ ـده

و هـ ـوســــ دیـ ـدنــــ تـ ـو

و بغضــــ مـ ـن از نبـ ـودنتـــــ ...

طاقتـــــ تنهـ ـایـے را

بیشــــ از ایـ ـن نـ ـدارمــــ

حـ ـالا کـ ـه نـ ـیستـے ...

چـ ـشمانمــــ را بـ ـرایتــــ

بـ ـه پنجـ ـره

گـ ـره زده امــــ

پنجـ ـره همــــ از نگـ ـاه سنگینــــ منتظـ ـرمــــ

شکستـ ـه و خستـ ـه  استــــ ... !

کـ ـاش نگـ ـاهمــــ پـ ـرواز مـے دانستــــ

حـ ـالا کـ ـه نـ ـیستـے ...

غمــــ آهستـ ـه آهستـ ـه در چـ ـشمانمــــ آبــــ مـے شـ ـود

روزی کـ ـه آمـ ـدے بـ ـه دیـ ـارمــــ

بـ ـا کـ ـولـ ـه بـ ـارے از تنهـ ـایـے

تـ ـا قسمتشــــ کـ ـنے بـ ـا مـ ـن

مـے دانستمــــ کـ ـه چـ ـمدانتــــ

بـ ـوے رفتنــــ مـے دهـ ـد

امـ ـا رفتنــــ بـ ـو نـ ـدارد .. درد دارد ... !

حـ ـالا کـ ـه نـ ـیستـے ...

یادتــــ را لحظـ ـه اے فـ ـراموشــــ نـ ـمیکنمــــ

نـ ـیستـے ولـے مـ ـن منتظـ ـرتــــ مـ ـیمانمــــ

انتـ ـظار تـ ـو را کـ ـشیدنــــ همــــ زیباستــــ

بـ ـاور کنــــ  ...

و

منمــــ و

یکــــ مشتــــ خـ ـاطره و  ...

تکـ ـرار پشتــــ تکـ ـرار

پ.ن : بهشت برای من همان با تو بودن است ... !

پ.ن : تو را هر شب در رویا هایم تکرار خواهم کرد ...

+ تـاريـخـــ یکشنبه بیستم شهریور 1390ساعت 23:8 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

دنیـ ـا را مـ ـیدهمــــ بـ ـراے لبخـ ـندتــــ

مـ ـن بیمـ ـار خـ ـنده هـ ـاے تـ ـوامــــ

خـ ـورشیـ ـد آرزوے مـ ـن

خـ ـنده فـ ـاصلـ ـه هـ ـا را کـ ـوتـ ـاه مـ ـےکنـ ـد

دلمــــ مـےخـ ـواهد بـ ـرایتــــ مـ ـعشوقـ ـه بـ ـاشمــــ

اے دور از مـ ـن و

نزدیکــــ بـ ـه مـ ـن

نمـ ـیدانمــــ چـ ـرا  امـ ـا هـ ـر چـ ـقدر همــــ از مـ ـن دور بـ ـاشـے

صـ ـداے تپشــــ قلبتــــ در جانمــــ مـ ـدامــــ مـے پیچـ ـد

و حـ ـس مےکنمــــ تشـ ـویشــــ را در وجـ ـودمــــ

و آرامـــ نمیـ ـگیـ ـرے لحظـ ـه اے در مـ ـن

تـ ـو نیـ ـز مثلــــ منـے

مـ ـیدانمــــ

امـ ـا

پـ ـایـ ـانــــ نمـ ـیگیـ ـرد اینــــ فاصلـ ـه هـ ـا انگـ ـار !

 ♥

پ.ن : دور باش اما نزدیک ، من از نزدیک های دور می ترسم !

پ.ن : در بازگشت از زیارت تنهایی خنده سوغات بیاور ، من هم پیش پایت سکوت را سر می برم !

+ تـاريـخـــ یکشنبه بیستم شهریور 1390ساعت 22:55 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

مـ ـن و اتاقـی تـ ـاریکــــ

و یـ ـاد آنــــ پـ ـرنده اے  کـ ـه روز هـ ـاستــــ

 پـ ـر کشیـ ـده از قفسمــــ

دلتنگشــــ شـ ـده امــــ

عجـ ـیبــــ استــــ !

کـ ـه چـ ـگونـ ـه دلمـــــ

بـ ـرای موجـ ـودے  تنگــــ استــــ

 کـ ـه خـ ـود بـ ـه دستــــ خـ ـویشــــ

قـ ـفسـے  بـ ـرایشــــ ساخـ ـتمــــ و

چـ ـندے  بـ ـعد

او را در تـ ـاریکـے  سپهـ ـر رهـ ـا کـ ـردمــــ !

نمـ ـیدانمــــ اے  پرنـ ـدهء غمگـ ـینــــ

نبـ ـودنتــــ را بگـ ـریمــــ ؟

یـ ـا در بنـ ـد نـ ـو بـ ـودنت را ؟

پ.ن : شب آمد و چراغ ها نیامدند ... ظلمت آمد و چشم هایت نیامندند !

پ.ن : آرزوی من است که در وجودنت خانه ای داشته باشم حتی به مساحت یک " یاد " !

+ تـاريـخـــ یکشنبه بیستم شهریور 1390ساعت 22:45 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

امشبــــ دوبـ ـاره ایـ ـن فـ ـاصلـ ـه هــا عـ ـذابمــــ مـے  دهنـ ـد

دور بـ ـودنــــ از نگـ ـاهتــــ چـ ـقدر سختــــ استــــ

کـ ـنارمــــ نـ ـیستـے

کـ ـنارتــــ نیستمــــ

امـ ـا روحـ ـمانــــ در همـ ـانــــ جـ ـاے  هـ ـمیشگـے ستــــ ...

پشتــــ پنجـ ـره نـ ـشستـ ـه امــــ

تـ ـاریکـے  همـ ـه جـ ـا را فـ ـرا گـ ـرفتـ ـه استـــــ

امـ ـسالــ همــــ مثـ ـل پـ ـارسالــ

هـ ـمینــــ مـ ـوقـ ـعــــ

کـه تـ ـاریکـ ـے  همـ ـه جـ ـا را فـ ـرا گـ ـرفتـ ـه بـ ـود ...

تنهـ ـا ...

آرامــــ ...

سکـ ـوتــــ ...

مـے  گـ ـوینـ ـد امشبـــ ـ شبـــ ـ آرزو هـ ـاستــــ ...

کـ ـاشــــ امشبــــ آرزوے  مـ ـن همــــ بـ ـرآورده شـ ـود

مـے دانـ ـے

اگـ ـر هـ ـنوز تـ ـو را آرزو مـے  کنمــــ

بـ ـراے  بـ ـے  آرزو بـ ـودنــــ مـ ـن نیستــــ !

آرزویـے  زیبـ ـا تـ ـر از تـ ـو سـ ـراغــــ نـ ـدارمــــ ...

...

وقـ ـتـے  کـ ـه رفتـ ـے  فـ ـهمیـ ـدمــــ کـ ـه دیگـ ـر امیـ ـدے  نیستــــ ...

امـ ـا ...

روزهــا گـ ـذشتـ ـه و مـ ـن هـ ـنوز

پشتــــ پنجـ ـره

در انتـ ـظار تـ ـوامــــ ....

پ.ن : از دورے  تو گاهے  وقتها سیل اشکهام نمیزاره خودمو درست ببینم ...

پ.ن : خیلے  سخته دوسش داشته باشے  نتونی بگے  ، خیلی سخته بزاره بره تنها بمونے  ... !

+ تـاريـخـــ یکشنبه سی ام مرداد 1390ساعت 22:33 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

عـ ـاشقانـ ـه نگـ ـاهتـــ کـ ـردمـــ

وقـ ـتـے از پـ ـیشـــ رویتـــ گـ ـذشتمـــ

پـ ـیشـــ خـ ـود گـ ـفتمـــ : کـ ـاشـــ بـ ـدانـے چـ ـقدر دوستَتـــ دارمـــ

حـ ـس کـ ـردمـــ پشتـــ سـ ـرمـــ هـ ـستـے

اولینـــ سنـ ـگـے کـ ـه دیـ ـدمـــ نـ ـشستمـــ

تـ ـا عکســـ الـ ـعملتـــ را بـ ـبینمـــ

بـ ـاورمـــ نـ ـشد کنـ ـارمـــ نـ ـشستـے

مثـ ـل هـ ـمیشـ ـه دستتـــ را بـ ـراے سـ ـلامـــ کـ ـردنـــ جـ ـلو آوردے

دستـ ـمـــ را بـ ـه دستـ ـانتـــ سپـ ـردمـــ و سـ ـلامـــ کـ ـردمـــ

خـ ـنده امـــ گـ ـرفتــــ

دستـ ـمـــ را رهـ ـا نـ ـمیکـ ـردے

لبخـ ـندتـــ مثـ ـل هـ ـمیشـ ـه دیـ ـوانـ ـه کننـ ـده بـ ـود

سـ ـرمـــ را پـ ـایینـــ انـ ـداختمـــ

دستـ ـمـــ را فـ ـشردے

از نگـ ـاهتـــ پیـ ـدا بـ ـود کـ ـه دوستَـ ـمـــ دارے

چـ ـشمانتـــ مثـ ـل هـ ـمیشـ ـه آراممـــ مـ ـیکـ ـرد

گـ ـفتـے : دوسِتـــ دارمــــ

مـ ـن فقـ ـط خـ ـندیدمـــ

و در تبـــ آغـ ـوشتـــ سـ ـوختمـــ

هـ ـنوز لبخـ ـندم بـ ـروے لبـ ـانمـــ بـ ـود

وقتـے از خـ ـوابـــ پـ ـریدمـــ

آرے بـ ـاز همـــ خـ ـوابـــ بـ ـود

قـ ـشنگترینـــ خـ ـوابـــ زنـ ـدگـے امـــ

 ♥

 پ.ن : خاطرم نیست تو از بارانے یا که از نسل نسیم ، من فقط میدانم

هرکه هستے گذرا نیست هوایت ، بویت !

پ.ن : بعضے وقتها چیزی مینویسے فقط برای یک نفر اما دلت میگیرد چون همه آنرا میخوانند جز او !

+ تـاريـخـــ دوشنبه دهم مرداد 1390ساعت 23:8 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

چـ ـقدر سختـــ استـــ

دور بـ ـودنـــ از کـ ـسـے کـ ـه

تمامـــ زنـ ـدگے اتـــ بـ ـاشد

... !

تـ ـو را دوستـــ دارمــــ 

حـ ـیفـــ

کـ ـه نمیـ ـدانـے ... !

دلمـــ بـ ـرایتـــ تنگـــ شـ ـده ... !

بـ ـار اول نیستـــ ...

آخـ ـر همـــ نخـ ـواهـ ـد بـ ـود !

تـ ـازگـے هـ ـا نگـ ـاه هایتـــ مهـ ـربانـــ شـ ـده

سعـے کنـــ بـ ـا اخمـــ نگـ ـاهمـــ کنـے

مهـ ـربانـــ کـ ـه مـ ـیشوے

بیشتـ ـر دلمـــ برایتـــ تنگـــ مـی شـ ـود

سکـ ـوتـــ زیبـ ـاترینـــ حرفـــ استـــ ...

در وصـ ـفـــ حـ ـال ایـ ـن روز هـ ـایمـــ

،

چـ ـیزے بـ ـرایمـــ نـ ـمانـ ـده !

جـ ـز یکـــ آه ... بلنـ ـد

و

یکـــ کـ ـاشـــ بـ ـزرگـــ

 ♥

پ.ن : سخت ترین دلتنگے آن است كه در كنار او باشے و بدانے كه هرگز به او نخواهے رسيد .

پ.ن : نوشتن آخرین پناه کسے ست که همه چیزش را از دست داده ...

+ تـاريـخـــ یکشنبه نهم مرداد 1390ساعت 0:18 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

نیستــــ آنچـ ـه بـ ـایـ ـد بـ ـاشـ ـد

و مـ ـن مـ ـجبودمـــ

بـ ـاور کنمـــ

کـ ـه تـ ـو رفتـ ـه اے

و مـ ـن همـــ

آرامـــ مـ ـیرومـــ

آنچـ ـنانـــ  آرامـــ

کـ ـه نـ ـدانـ ـے کـ ـے رفتـ ـه امـــ

امـ ـا وقتـ ـے جـ ـاے خـ ـالے مـ ـرا بـ ـبینـے

آنچـ ـنانـــ سختـــ رفتـ ـه امـــ

کـ ـه ...

تمامـــ  عمـ ـر

زمانـــ  رفـ ـتنمـــ را فـ ـراموشـــ نکـ ـنے !

گریـ ـه نـ ـمیکنمـــ

بـ ـه گـ مانمــــ

چـ ـیزی رفتـ ـهـ در چشمـ ـانمـــ

کـ ـه بـ ـاعثـــ مـے شـ ـود

قطـ ـره اشکـے از گوشـ ـه اشـــ آرام سـ ـرا زیـ ـر شـ ـود

بـ ـه گـ ـمانمـــ

خـ ـاطـ ـره استـــ

خـ ـاطـ ـره اے از چـ ـشمانتـــ

 

پ.ن : دوستت دارم و دانم که تویے دشمن جانم ، از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

پ.ن :نمے دانم چرا رفتے ... شاید خطا کردم ...

+ تـاريـخـــ جمعه هفتم مرداد 1390ساعت 23:31 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

دلمــــ

بـ ـد جـ ـور

هـ ـواے صـ ـداے گرفتـ ـه اتــــ را کـ ـرده استـــ ؛

در لحظـ ـه اے کـ ـه بـ ـراے خـ ـداحـ ـافظـے دستمــــ در دستـ ـانتـــ بـ ـود

آرامـــ در گـ ـوشمــــ زمـ ـزمـ ـه مـے کـ ـردے :

دوسِتـــ دارمــــ

و مـ ـن هـ ـمیشـ ـه در جـ ـوابتـــ

مـ ـےگفتمــــ :

بـ ـاور نـ ـمـے کنمــــ

و تـ ـو مـےپـ ـرسیـ ـدے : چـ ـرا ؟

چـ ـون نـ ـمیدانستـ ـے کـ ـارم از بـ ـاور کـ ـردن گـ ـذشتـ ـه استــــ

و مـ ـن بـ ـرای اینکـ ـه نـ ـدانـ ـے تـ ـا چـ ـه حـ ـد دروغ مـی گـ ـویمــــ ،

مـ ـیگفتمــــ : چـ ـون ثـ ـابتــــ نکـ ـرده اے

و تـ ـو بـ ـاز مـےپـ ـرسیـ ـدے : چگـ ـونـ ـه ثـ ـابتــــ کنمــــ ؟

و مـ ـن فقـ ـط نگـ ـاهتــــ مـے کـ ـردمـــ

زیـ ـرا وقتـــ بـ ـرای سخنــــ گفتنــــ نبـ ـود

و مـ ـن بـ ـایـ ـد مـے رفتمـــ

و حـ ـال کـ ـه در سکـ ـوتــــ تنهـ ـایـے جـ ـا مـ ـانـ ـده امـــ از تـ ـو

بـ ـے جـ ـهتـــ فـ ـریادمـــ بـ ـه زجـ ـه تبـ ـدیل مـے شـ ـود

و شـ ـکستـ ـه مـ ـےگویمـــ

بـ ـه خـ ـدایمـــ

مـ ـن همـــ دوستَتـــ داشتمـــ

امـ ـا تـ ـو دیگـ ـر

نـ ـیستـے ...

 ♥

پ.ن : " دوستت دارم " تکیه کلام تو بود ، من بی جهت به آن تکیه کرده بودم

پ.ن : دلم را بردی و رفتی نگو نه ، سه شاهد هست : خدا و سینه ء پر درد و این چشمان بارانی !

+ تـاريـخـــ چهارشنبه پنجم مرداد 1390ساعت 18:16 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

بگـ ـذرا یکـ ـبار همــــ

فکـ ـر کنمــــ

مـ ـن رفتـ ـه امــــ

و تـ ـو در انـ ـتظار مـ ـن

مـ ـوج لحظـ ـه هایتــــ را مـے شمـ ـارے

بگـ ـذار یکبـ ـار همــــ کـ ـه شـ ـده

فکـ ـر کنمــــ

تنهـ ـا آرزویتــــ هستمــــ

خستـ ـه ام از بســــ کـ ـه گـ ـفتمــــ رفـ ـتـے ، چـ ـرا ؟ برگـ ـرد ، ...

و تـ ـو بـ ـه روی خـ ـودتــــ نـ ـیاوردے

یکبـ ـار همــــ کـ ـه شـ ـده بگـ ـذار

مـ ـن بـ ـروم

و تـ ـو

نـ ـبودنمــــ را

درد بـ ـکشـی

و من در لحظـ ـه اے کـ ـه تنهـ ـا

در جـ ـاے هـ ـمیشگـے

بـ ـه یـ ـاد مـ ـن

قـ ـدمــــ مـی زنـے

بـ ـازویتــــ را بگـ ـیرمــــ و بگـ ـویمــــ :

سرتــــ را بـ ـالا بگـ ـیر...

مـ ـن کـ ـنارتــــ هستمــــ هـ ـنوز !

پ.ن : ارزش بودنت را همیشه از اندیشهء یک لحظه نبودنت میتوان فهمید ...

پ.ن : من اینجا بس دلم تنگ است ....

+ تـاريـخـــ سه شنبه چهارم مرداد 1390ساعت 16:47 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

بـ ـاورم نـ ـمـے شـ ـود ...

کنـ ـار مـ ـن نشستـ ـه اے

دستهـ ـایمــــ را در دستهـ ـایتــــ گرفتـ ـه اے

و زمزمـ ـه مـ ـیکنـے ...

... !

بـ ـرگشتنتــــ را در خـ ـوابــــ مـے خـ ـواهمــــ چِـ ـکار ؟

نـ ـمـے گـ ـویمــــ دوستَتــــ دارمــــ

نبـ ـایـ ـد احـ ـساسمــــ

فـ ـراتـ ـر رود

وگـ ـرنـ ـه مـے رسـ ـد بـ ـه تـ ـو

نگـ ـاهتــــ دور استــــ ...

بسیـ ـار دور ...

ولـے هـ ـنوز

سـ ـوسـ ـو مـی زنـ ـد

یـ ـادتــــ هستــــ

کـ ـه روزے کـ ـسـے بـ ـود

کـ ـه خـ ـنده هایتــــ را

بسیـ ـار

دوستــــ مـ ـیداشتــــ ؟

اصـ ـلا فکـ ـر کـ ـرده اے

چقــــ ـــ ــــدر

خـ ـاطـ ـره بـ ـا همــــ ساختـ ـه ایمــــ ؟

دلـ ـتنگمــــ

دلـ ـتنگــــ چـ ـشمـــ هایتــــ

رو بـ ـه دریـ ـا ایستـ ـاده امــــ

امـ ـا

خاطـ ـرهء یکـــ خـ ـیابانــــ 

دارد خـ ـفه امــــ مـے کنـ ـد

حـ ـالا تـ ـو بگـ ـو

کـ ـدام گـ ـودال

بـ ـرای دفـ ـنــــ ایـ ـن خـ ـاطراتــــ مـ ـشترکــــ

بهتـ ـر استـــ ؟

 ♥

پ.ن : کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود عشقت ولی آهسته می گویم : خدایا بی اثر باشد !

پ.ن :کی به انداختن سنگ پیاپی در آب ، ماه را می شود از حافظهء آب گرفت ؟

+ تـاريـخـــ شنبه یکم مرداد 1390ساعت 20:44 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

مسخـ ـره کـ ـردنـے ستــــ

دلمــــ مـے سـ ـوزد

بـ ـراے خـ ـودمــــ ،

تـ ـو نگـ ـاهمــــ مـے کنـے

و مـ ـن یکــــ هفتـ ـه تمـ ـامــــ

در افکـ ـارمــــ غـ ـرقــــ

بـ ـدنبـ ـال احـ ـساســــ تـ ـو

در نگـ ـاهـے کـ ـه بـ ـه مـ ـن مـے انـ ـدازے ،

مـے گـ ـردم

کـ ـسـے نیستــــ کـ ـه بگـ ـویـ ـد : تـ ـو لال نـ ـیستـے ... !

زبـ ـانــــ دارے

بـ ـه چـ ـه درازے !

بـ ـرای بیـ ـانــــ احـ ـساستــــ

راستـے ...

نگـ ـاه تـ ـو اینقـ ـدر مـ ـعنـے دارد ؟

پ.ن : زدی رو به راه است ، ... رو به راهی که رفته ای ... رو به راهی که مانده ام ...

پ.ن : با هیچ بارانی رد پایت از کوچه های قلبم پاک نمی شود ! ...

+ تـاريـخـــ شنبه یکم مرداد 1390ساعت 17:10 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

 

 

 

دور مـی شـ ـوے از مـ ـن

بـ ـے آنکـ ـه بـ ـدانـ ـے؛

همیشـ ـه در قلبــــ مـ ـن جـ ـا دارے !

حـ ـتـے اگـ ـر از دیـ ـده بـ ـروے

از دل نـ ـمـے روے

کجـ ـاے  ایـ ـن شهـ ـر گمــــ شـ ـده اے؟

در خـ ـلوتمــــ بـ ـے تـ ـو بـ ـے انـ ـدازه تنهـ ـایمــــ !

سختــــ استــــ !

"تـ ـو" مـی روے  و ...

"مـ ـن" مـے مـ ـانمــــ و یکــ دنیـ ـا حرفــــ !

کـ ـه هـے مـی گـ ـویمــــ و تمـ ـامــــ نـ ـمـے شـ ـود

مـے گـ ـویمــــ و تـ ـو نـ ـمـے شنـ ـوے

فــ ـقـط ...

مـے آیـ ـے... نگـ ـاه مـے کنـ ـے... و مـے روے !

ایـ ـن انـ ـصافــــ استـــــ ؟

 ♥

پ.ن : دستم نه اما دلم ، به هنگام نوشتن از تو می لرزد ! ...

پ.ن :شکستن رفع بلاست ... اما ... باور نمی کند دلم

+ تـاريـخـــ شنبه یکم مرداد 1390ساعت 1:44 نـوشـتـ ـه ے tiNa |

 

انگـ ـار

آخـ ـرینــــ سهـ ـمــــ مـ ـا از همــــ

هـ ـمینــــ سکـ ـوتــــ اجـ ـبارے ستــــ  ...

و تنهـ ا بـ ـایـ ـد افاقـ ـه کـ ـرد

بـ ـه نگـ ـاهـے  

،

نگـ ـاهمــــ کـ ـنــــ

تـ ـا زیبـ ـا تـ ـرینــــ خـ ـط مـ ـنحنـے دنیـ ـا

بـ ـر روے لبـ ـانمــــ نـ ـقشــــ بنـ ـدد

و در نهـ ـایتــــ

در لحظـ ـه اے کـ ـه از کنـ ـار همــــ مـے گـ ـذریمــــ

فـ ـریـ ـادے را بـ ـے صـ ـدا کـ ـنیمــــ

دوستَتــــ دارمــــ ♥ 

...

پ.ن : کاش ما آن دو پرستو بودیم که همه عمر سفر می کردیم ، از بهاری به بهار دیگر ( فروغ )

پ.ن :من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود ...

+ تـاريـخـــ شنبه یکم مرداد 1390ساعت 0:13 نـوشـتـ ـه ے tiNa |